ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน ในระบบอิเลคทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563

ระหว่าง วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมดุสิตา ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ 140 คน
หมายเหตุ: มีการปรับเปลี่ยนวันอบรมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จากเดิมวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 26 มีนาคม 2563 (รุ่นที่ 1)
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นายวินัย โยลัย
2 นายสุริยันต์ คำศรี
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล
4 นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวัน
5 นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา
6 นายอภิวัฒน์ แสงนนท์
7 นางสาวจันทร์สุดา จันทร์มาลา
8 นายภาณุพงศ์ คงชัย
9 นางสาวขนิษฐา เกษศรี
10 นางวนิดา สุทธิอาจ
11 นางมยุรี อุปครราช
12 นางสาวนิโลบล พลสีลา
13 นางสาววิลาสินี นิสีดา
14 นายอรุณ อึ้งเจริญ
15 นายปรีชา มหาวัง
16 นางสาวนุชนาฎ อริยชาติ
17 นางอาภรณ์ แพงนอก
18 นางสาวอรพรรณ โยธาไพร
19 นางสาวชุติมา คันลาสิทธิ์
20 นางสาวสุนันทา เมรุ
21 นางณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร
22 นางจินตนา เทพบุรี
23 นางจันทิมา บุบผาอาจ
24 นายพลพัด เสนสุวรรณ
25 นางสาวนวรัตน์ ผันผ่อน
26 นางเจนจิรา วงศ์ปัญญา
27 นางสาวจุฑามาศ ธิมสาร
28 นายทวีวงศ์ พาอ้ม
29 นายสมพงษ์ วงษ์ศรีชา
30 นายพัฒนา วีระพันธ์
31 นางสาวอริษา บุตรโคตร
32 นายศักดิ์สิทธิ์ เทียมราช
33 นายวันชัย วงศ์กระต่าย
34 นางสาวนิศากร อาจารีย์
35 นายชาย ศรีสว่าง
36 นายบุญสงค์ โหมดไทย
37 นายพงษ์พิทักษ์ สิงทองไชย
38 นางสาวกรรทิมา ศิริบุตร
39 นางเบ็ญจวรรณ ล่ำลอง
40 นางวิมลศรี ศิริบำรุง
41 นางรัชนี ชินวงศ์
42 นางสาวฐิศิรักน์ บุญโสภา
43 นางสาวกัญจน์ณิชา อิ่มใจ
44 นางสาวณัฐริกา กาญบุตร
45 นางจรัญญา นาคบุตรศรี
46 นางสาวศิริพร แสนอุบล
47 นางสาวปาริชาต คุณวงศ์
48 นางวราพร ยั่งยืนนาน
49 นางกุลนที ทองโคตร
50 นางเทพวาณี ร่างกาย
51 นางศิริพร หล้ามงคล
52 นางสาวณัชชารินทร์ สวัสดี
53 นางวิราวรรณ เอกรักษา
54 นางสาวพรนภา อุปัชฌาย์
55 นายจักร์พงษ์ ศุภษร
56 นางสุภาภรณ์ ทุมประดิษฐ์
57 นางสาวสุธิดา โอตาไสย
58 นายคมกริช ครองยุติ
59 นางกัญชลา ทุมมารักษ์
60 นางนิลุบล ราชโสภา
61 นางเบญจวรรณ พิลึกเรือง
62 นางสาวมัณฑนา เพชรคำ
63 นางสาวปิยธิดา ยาเขียว
64 นายประเวศ สิทธิราช
65 นางณัฐวดี สมัครการ
66 นางสาวพัชรมนต์ ดีมะการ
67 นางสาวอมลวรรณ สุวรรณไชยรบ
68 นางสาวกิตติมา ศรีกุล
69 นายนราทิพย์ มะสุใส
70 นายจีระศักดิ์ แก้วจันดี
71 นายจีระศักดิ์ แก้วจันดี
72 นางสาวสุภาพร หะสุนโม
73 นางสาวกมลชนก ไชยชมภู
74 นางราตรี พิมสอน
วันที่ 27 มีนาคม 2563 (รุ่นที่ 2)
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นายวินัย โยลัย
2 นายสุริยันต์ คำศรี
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล
4 นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวัน
5 นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา
6 นายอภิวัฒน์ แสงนนท์
7 นางเพ็ชรมะณี พลราชม
8 นายเทพฤทธิ์ บัวภา
9 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ พันธุ์ทอง
10 นางสาวอาภาภิญ เวียงอินทร์
11 นายวิเชียร สาระการ
12 นางสาวปาริชาต คุณวงศ์
13 นายภาณุพงศ์ คงชัย
14 นางบัวณาลักษณ์ สมบัติดี
15 นางอมรรัตน์ ซื่อตรง
16 นางสุกันดา ศรีชาติ
17 นางสาวมณีรัตน์ โสมศรีแพง
18 นางสาวกนกเพชร แก้วเกิด
19 นางสาวจันทร์จิรา ปิ่นใจ
20 นางสาวธันธิวา นิระปะกะ
21 นางสาวปัทมา สมคะเณย์
22 นางสาวนริศรา สุขานนท์
23 นางสาวปภัสสร ล้วนวิเศษ
24 นายจิรวัฒน์ วัฒนวงศ์
25 นางสาวเอี่ยมศิริ ฮดโสดา
26 นางสาวปานใจ ฤาเดช
27 นางสาวปฐมาวดี อยู่ทองหลาง
28 นายสายัณ คำจันทร์
29 นายพิศาล สีสถาน
30 นางสาวปุณยวีร์ อัญคณาพิบูลย์
31 นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา
32 นางสาวรุ้งนภา ปาพรม
33 นางสาวฉัตรจริญา ราชกรม
34 นางสาวพุทธิดา จันทร์สว่าง
35 นางสาวสำราญ พรมพินิจ
36 นางสาวณหทัย แก้วมุงคุณ
37 นางสาวพัชรมนต์ ดีมะการ
38 นางรัตนา พรหมพา
39 นางรุจี กัลยาบาล
40 นายสำอาง เอมทอง
41 นายนิรันดร์ อักษรดี
42 นางสาวสุปราณี เทพบุรี
43 นางสาวอรชร ศรีดามาตย์
44 นายฐาปกรณ์ หงสาคำ
45 นางสาวณัฐชยา แสงสี
46 นางวันรัฐ พจนา
47 นางสาวปิยนุช พุดกุดเรือ
48 นายธวัธชัย พลเยี่ยม
49 นายรักพงษ์ ดวงสุภา
50 นายวรวิทย์ ทองอ่อน
51 นางสาวขนิษฐา กองแก้ว
52 นางสาวธัญพร กิ่งแก้ว
53 นางกรรณิการ์ กงลีมา
54 นายพิชิต แร่ถ่าย
55 นางสาววีราภรณ์ ฤาชากูล
56 นางรัตนาภรณ์ ทองไทย
57 นางทิพย์วิพา นามแสน
58 นางวิราวรรณ เอกรักษา
59 นางสาวรัตนา กิ่งก้าน
60 นายจักร์พงษ์ ศุภษร
61 นางสาวมัณฑนา เพชรคำ
62 นางสาวปิยธิดา ยาเขียว
63 นางณัฐวดี สมัครการ
64 นางสาวอมลวรรณ สุวรรณไชยรบ
65 นางสาววีราภรณ์ ฤาชากูล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 (รุ่นที่ 3)
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นายวินัย โยลัย
2 นายสุริยันต์ คำศรี
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล
4 นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวัน
5 นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา
6 นายอภิวัฒน์ แสงนนท์
7 นางสาวอาริษา วันดี
8 นางสาวศิริมาศ เพชรโคตร
9 นายพิชิต โนนตูม
10 นางต้องจิตร ลันโคตร
11 นางสาวธิติมา ศิริชมภู
12 นางสาวศรัญญา ศุภมงคลศิริ
13 นางสุนทรียา พลเยี่ยม
14 นางสาวจิราภรณ์ อาจดวงดี
15 นางสาวจีรภา สายทองคำ
16 นางสุพรรษา ผลมุ่ง
17 นางสาวดรุณี มณีสิงห์
18 นางสาวภิญญดา กองแก้ว
19 นางสาวจุรัสรา นารินรักษ์
20 นางสาวสุพรรษา สะอาดวงษ์
21 นางสาวโสภิดา ขจรเกษ
22 นายปองกานต์ เขื่อนกองแก้ว
23 นางนวพร สุริยะชัย
24 นางสาวขนิษฐา ภูรัพพา
25 นางธิติมา โคตรประดา
26 นายกฤษฏา จรกรรณ์
27 นายอรรถพล อุปบุตร
28 นางสาวนันทวรรณ ว่องไว
29 นางสาวอังคณา ผาลิกา
30 นางสาววนิดา แสงภักดี
31 นางวรรณา ชนะเชิด
32 นายสันทนา อันสุข
33 นายวิษณุ มะลิจันทร์
34 นางสาวอาทิตยา คุณปัญญา
35 นางรัสมี ดวงสุภา
36 นางสาวบุจรินทร์ สีสถาน
37 นายปฏิวัติ สายคำภา
38 นายอนุชาติ สุนทร
39 นางสาวปิยนุช แผนบุตร
40 นางสาวจิรัชยา กาสินพิลา
41 นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณจันลา
42 นางสาวกัญญาพร จันทนิสร์
43 นางบุษบา กิ่งสีดา
44 นางสาววิลาวัณย์ จันคำ
45 นางสาวนิตยา จำปา
46 นางสาวลดามาศ เมืองพราม
47 นางสาวรุ้งลาวัลย์ พิลาจันทร์
48 นางสาวหนูดี พรมวัง
49 นายปภินวิทย์ คำสมาน
50 นางวิจิตรา สราญรมย์
51 นางสาวสุมารี คำผุย
52 นางสาวขนิษฐา มิกทา
53 นางนิรมล บุดชาดา
54 นางพัชรินทร์ พรหมจักร
55 นายจักร์พงษ์ ศุภษร
56 นางสาวอรทัย สุทธิอาจ
57 นางสาวมัณฑนา เพชรคำ
58 นางสาวปิยธิดา ยาเขียว
59 นางณัฐวดี สมัครการ
60 นางสาวอมลวรรณ สุวรรณไชยรบ
61 นายวิษณุ ยิ่งยอด
62 นายอิศรักษ์ เหลาคม
63 นายชั้นเชิง พรมนอก
64 นายณัฎนัย คำนาโฮม
วันที่ 1 เมษายน 2563 (รุ่นที่ 4)
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นายวินัย โยลัย
2 นายสุริยันต์ คำศรี
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล
4 นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวัน
5 นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา
6 นายอภิวัฒน์ แสงนนท์
7 นางสาววราภรณ์ ปัญญาสาร
8 นางสาวรัตติยากร วงศ์มาลาสิทธิ์
9 นายเจริญชัย พองพรหม
10 นางกฤติมาพร พรหมจำปา
11 นางนงคราญ ไชยรบ
12 นางสาวสันทนา สัพโส
13 นางสาวณัฐธิดา กลยาณีย์
14 นายปฏิยุทธ์ อุปพงษ์
15 นางสาวสุรภี ไชยเชษฐ์
16 นายมนูญ วงศ์นิลจันทร์
17 นางสาวมยุรี ศรีชำนาญ
18 นางสาวสุธาสินี ศรีสร้อย
19 นางภัทรา สมโชค
20 นางสุนันทินี บุญรอต
21 นางกนกวรรณ จิตอาคะ
22 นางยุพิน แก่นไชย
23 นางสาวนิสากร ศรีสวัสดิ์
24 นางสาวจุฑามาศ ศรีสร้อย
25 นายติยากรณ์ โอตาไสย
26 นางสาวจิดาภา ยศติวงค์
27 นางสาวจิดาภา ศรีกงพาน
28 นางสาวสรารักษ์ ป้องปาน
29 นางสาวจารุวรรณ สุระดะนัย
30 นางสาวสุชญา พาโคกทม
31 นางสาวลลิตา จันมี
32 นายสายัน แดงหล้า
33 นายสมชาย สุวรรณกิจ
34 นางสาวกินหทัย กรรณเสน
35 นางสาวพนิดา ฤทธิตะมนต์
36 นายวิเชียร สาระการ
37 นายสมศักดิ์ โคตรประดา
38 นายภานุมาศ สุขคิด
39 นายอภิชาติ สารธะวงค์
40 นายสมฤทัย อุปครราช
41 นางสาวสุทธิกานต์ ศรีสาคร
42 นางสาวเอมอร คุณมี
43 นางสาวศิริพร แสนอุบล
44 นางประภาพร ศรีสว่าง
45 นางอัจฉราภรณ์ จันทศรี
46 นางสาวพรนภา อุปัชฌาย์
47 นายจักร์พงษ์ ศุภษร
48 นางสาวมัณฑนา เพชรคำ
49 นางสาวปิยธิดา ยาเขียว
50 นางณัฐวดี สมัครการ
51 นางสาวอมลวรรณ สุวรรณไชยรบ