ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มและการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ปีงบประมาณ 2564

ระหว่าง วันที่ 20 - 22 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

    (จำนวน 112 / 185 ราย)

รายชื่อผู้เข้าอบรม