ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มและการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ลำดับ ชื่อ-สกุล แผนก/หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน
1 นายวินัย โยลัย งานข้อมูลสารสนเทศ 2019-11-25 14:01:29
2 นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ งานข้อมูลสารสนเทศ 2019-11-25 14:14:08
3 นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล งานข้อมูลสารสนเทศ 2019-11-25 14:14:10
4 นางนางวนิดา สุทธิอาจ Sick Newborn, NICU 2019-11-26 20:41:01
5 นางเย็นใจ พิมพ์บรรณ ตึกศัลยกรรมกระดูก 2019-11-28 12:31:38
6 นางสาววัลลี กาสินพิลา หลอดเลือดสมอง 2019-12-02 14:25:37
7 นางสาวอลิษา ชัยรินทร์ หลอดเลือดสมอง 2019-12-02 14:26:00
8 นางสาวมินตรา ไชยรบ หลอดเลือดสมอง 2019-12-02 14:27:10
9 นายอารีรัตน์ อาจอักษร หลอดเลือดสมอง 2019-12-02 14:29:22
10 นางสาวสุพรรษา อรัญโชติ หลอดเลือดสมอง 2019-12-02 14:29:42
11 นางสาวฑิตฐิตา กางทอง หลอดเลือดสมอง 2019-12-02 14:30:03
12 นางสายพิรุณ พาโคกทม งานวิสัญญีพยาบาล, ห้องผ่าตัด 2019-12-03 15:33:28
13 นางสุรีพร จรกรรณ์ งานวิสัญญีพยาบาล, ห้องผ่าตัด 2019-12-03 15:34:50
14 นางเกษสุดา วังขุนพรหม ตึกศัลยกรรมกระดูก 2019-12-07 08:19:36
15 นางสาวมัณฑนา เพชรคำ หน่วยล้างไต 2019-12-09 09:35:09
16 นางสาวณัฐวดี สมัครการ หน่วยล้างไต 2019-12-09 09:35:36
17 นางสาวปริศนา ยลอุบล หน่วยล้างไต 2019-12-09 09:35:54
18 นายวรพงษ์ แสงวงค์ งานเวชระเบียน 2019-12-09 09:57:13
19 นางสาวสรรยา พรหมโสภา งานเวชระเบียน 2019-12-09 09:58:43
20 นางสาวบุษบา เกษศรี งานเวชระเบียน 2019-12-09 09:59:16
21 นางสาวประไพพร มณีเลิศ งานเวชระเบียน 2019-12-09 09:59:50
22 นางสาวเมขลา ธิโสภา งานเวชระเบียน 2019-12-09 10:00:32
23 นางปัทมา สกุลิมงค์ งานเวชระเบียน 2019-12-09 10:01:22
24 นางสาวชุลีกร สุวรรณบุตร Sick Newborn, NICU 2019-12-09 10:23:02
25 นายนพ.ปิยพันธุ์ ภูโอบ ศสม.หนองทุ่ม 2019-12-09 10:34:28
26 นายนิพนธ์ เสนากุล ศสม.หนองทุ่ม 2019-12-09 11:15:24
27 นางสาวศิริรักษ์ ควรคง ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 2019-12-09 13:24:04
28 นางสาวทัศวรรณ ติดมา ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 2019-12-09 13:24:41
29 นางสาวกรรทิมา ศิริบุตร งานบัญชี 2019-12-09 16:05:50
30 นางสาวกัญญาพร จันทนิสร์ งานบัญชี 2019-12-09 16:06:31
31 นางสุกันดา ศรีชาติ กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก 2019-12-11 20:39:32
32 นางสาวสันทนา สัพโส กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก 2019-12-11 20:40:33
33 นางสาวปุณยวีร์ อัญคณาพิบูลย์ ศสม.หนองทุ่ม 2019-12-13 12:59:35
34 นางสาวณหทัย แก้วมุงคุณ งานฝากครรภ์ 2019-12-13 13:52:04
35 นางวราพร ยั่งยืนนาน งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 13:52:46
36 นางสาวณัฐชยา แสงสี งานฝากครรภ์ 2019-12-13 13:53:14
37 นางสาวสุชญา พาโคกทม งานฝากครรภ์ 2019-12-13 13:53:38
38 นางกุลนที ทองโคตร งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:01:22
39 นางอัจฉราภรณ์ จันทศรี คลินิกโรคเรื้อรัง 2019-12-13 14:02:14
40 นางทิพย์วิพา นามแสน งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:02:50
41 นางสาวขนิษฐา มิกทา งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:04:25
42 นางเทพวาณี ร่างกาย งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:04:52
43 นางสาวศิริพร หล้ามงคล คลินิกวัณโรค TB 2019-12-13 14:05:15
44 นางประภาพร ศรีสว่าง งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:05:51
45 นางวิราวรรณ เอกวงษา คลินิกโรคเรื้อรัง 2019-12-13 14:06:14
46 นางอรัญญา ชาญสมร คลินิกโรคเรื้อรัง 2019-12-13 14:06:39
47 นางวิจีิตรา สราญรมย์ งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:07:15
48 นางสาววิลาสินี นิสีดา งานบริการผู้ป่วยนอก 2019-12-13 14:07:44
49 นายสุริยาวุฒิ อย่างสวย รพ.สต.คำสะอาด บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 01 2019-12-13 14:24:52
50 นางสาวนางสาวมณีรัตน์ บุญพูล รพ.สต.บงใต้ บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 03 2019-12-13 17:48:46
51 นายณัฏฐ์คณิน อินทร์ชมชื่น รพ.สต.บงใต้ บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 03 2019-12-13 17:50:22